Articole

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE REDUCERI PROMOȚIONALE

01.04.2020-15.05.2020

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 1.1. Organizatorul campaniei promoţionale (denumită în cele ce urmează “Campania promoțională”) este MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL, cu sediul în DN69 Timișoara-Arad, Km 22, 307305 Orțișoara, Jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/2384/1994, CUI: 6280007.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin participarea la aceasta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

1.3. Regulamentul campaniei de reduceri promoţionale este întocmit şi va fi făcut public prin afişare pe site-ul www.mewi.ro.

1.4. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament, potrivit celor menţionate mai jos.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, conform Secțiunii 8 din prezentul Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 2.1. Prezenta Campanie promoțională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Campania poartă denumirea Campanie combine

2.3. Campania se desfăşoară în perioada 01.04.2020-15.05.2020

2.4. După data încheierii Campaniei promoționaleOrganizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei.

2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru în mod public pe site-ul www.mewi.ro.

 

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă oferirea de verificari gratuite in limita a 8 ore (manopera si deplasare) pentru combinele marca Fendt tuturor clientilor care opteaza sa efectueze reparatiile rezultate in urma verificarii efectuate. Suplimentar in cazul in care valoarea pieselor necesare depaseste valoarea de1500 eur fara TVA si va aplica o reducere comerciala a pretului pieselor de 10%. In cazul in care clientul opteaza sa nu procedeze la procurarea pieselor de la  MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL verificarea initiala va fi facturata in baza raportului de reparatie intocmit .

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Fiecare Participant la Campanie care opteaza sa efectueze verificarea starii tehnice si reparatiile decurse din aceasta cu reprezentantii Organizatorului pe perioada de desfășurare a Campaniei va beneficia de conditiile si reducerile specificate în pagina web.

4.2. Valoarea reparatiei va fi stabilita in urma verificarilor tehnice agreate cu Participantul si va fi facuta cunoscuta acestuia prin emiterea unei oferte scrise de catre Organizator.

4.3. Campania este valabilă numai în perioada mentionata si in limita disponibilitatii atelierului.

 4.4. Campania promoțională nu se cumulează cu alte oferte, promoții, reduceri, discount-uri, vouchere, puncte bonus etc. .

 

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 5.1. De această Campanie beneficiază orice persoana fizica sau juridica având domiciliul/reședința în România, care a împlinit vârsta de 18 ani, si care este proprietar sau utilizator al unei combine de recoltat marca Fendt.

5.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 6. MINORII

 6.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul să participe la Campanie.

 

 SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 7.1. Imposibilitatea participanților de a agrea asupra reparatiilor propuse prin ofertele emise de Organizator in cadrul Campaniei din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către participanți şi/sau de către persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

 

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA, SUSPENDAREA, ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 8.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricând Campania de reduceri promoţionale, cu o înştiinţare prealabilă a publicului prin afişare pe site-ul Organizatorului, în următoarele situaţii:

a.) în caz de forţă majoră conform legislaţiei în vigoare;

b.) în cazul depistării de activităţi de fraudă electronică, hacking sau înşelătorii;

c.) în cazul în care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfăşurarea regulamentară a Campaniei Promoţionale.

8.2. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, Campania promoţională va înceta/se va suspenda de drept şi nicio parte interesată nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despagubiri.

8.3. Încetarea sau suspendarea Campaniei promoţionale din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligatiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.

8.4. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 9.1. Organizatorul Campaniei are obligația de a asigura protecția legală a datelor cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale.

 

SECŢIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

10.2. Prezenta campanie se desfășoară cu scop comercial.

  

SECŢIUNEA 11. FORŢA MAJORĂ

11.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să îşi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui Regulament.

11.2. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII ŞI FRAUDE

12.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie promoţională”, sau la adresa de e-mail: secretariat@mewi.ro, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţie în legătură cu derularea Campaniei. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate.

12.2. Orice eventual litigiu între Organizator şi participanţi va fi soluţionat pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, părţile se pot adresa instanţelor judecătoresti competente de la sediul Organizatorului.

 

 SECŢIUNEA 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Legea aplicabilă este legea română.

13.2. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

13.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament oficial este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, clauzele anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.4. Prezentul Regulament a fost încheiat astăzi, 20.03.2020.

 

ORGANIZATOR

MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL